Lista referencijskih objekata, mjernih stanica, te opreme za kalibraciju mjernih stanica

List of reference metering stations and calibration equipment 

 

R.B

F.N

 

Opis projekta

Decription

Investitor

 

Client

Nosilac Projekta

Contractor

God.

 

Year

Referenca

 

Reference

27

Sustav za uizmanje uzoraka,
upravljanje uzimanjem
uzoraka na bazi Siemens
PLC-a, i Detcon Inc.
analizatora H2S i CO2 u
zemnom plinu na
platformama IKA i IDA na
Jadranskom moru

Design and delivery of
natural gas sampling
system, Siemens PLC
sampling control, Detcon
Inc. H2S and CO2 analyser
on IKA IDA INAGIP
platforms located on
Adriatic sea

INAGIP

Rosetti Marino

2004

INENCO doo

26

Izrada dokumentacije i
zamjena 25 godina starih
Schlumberger Solartron Flow
Computera sa novim
Solartron modelom 7955
Flow computerom na
terminalu Virje

Replacement of 25 years old
existing Schlumberger
Solartron Flow Computer
with new model 7955
Solartron Flow Computer at
Virje Terminal

Janaf d.d.

INENCO doo

2004

INENCO doo

25.

Izrada projekta mjernih
stanica Janaf d.d.


Projekt uključuje slijedeće
djelove:


Metrološki projekt, projekt
mjerenja i regulacije,
strojarski projekt,
elektroenergetski projekt,
građevinski projekt

Detail design of Janaf
d.d.(Crude oil pipeline)
Metering stations:

Metrology, Instrumentation
& Control part, Mechanical
part, Electro and Civil
Engineering part

Janaf d.d. Zagreb

INENCO d.o.o.

20022003

INENCO d.o.o.

24

Konzalting sa SGS-om iz
Redwooda prilikom
umjeravanja masenih mjerila
protoka sa SGS
-om u INA
d
.d.,
luka Bakar

Consulting with SGS
Redwood during the
calibration of mass flow
meters in INA d.d. , tanker
terminal Bakar.

INA d.d. Raf. Rijeka

SGS Redwood

2002

INENCO/ SGS

23.

Umjeravanje mjerila protoka
u mljekari Đurđevac

On-site calibration of milk
flow-meters

Mljekara Đurđevac

INENCO d.o.o.

2001

INENCO d.o.o.

22.

Konzalting za mjerenje
kvalitete vode u test
bu
šotinama za odlagalište
sme
ća u Jakuš
evcu

Consulting for water quality
measurements in water test
wells (multi-variable dynamic
measurements)

ECO INA d.o.o.

INENCO d.o.o.

2001

INENCO d.o.o.

21.

Konzalting i izrada projekta
mjerne stanice za OMV

Consulting and detail design
of Metering station OMV

OMV

INENCO d.o.o.

2001

INENCO d.o.o.

20.

Umjeravanje sekundarne
etalonske posude na Stanici
za umjeravanje mjerila
protoka JANAF-a terminal
Sisak (ISO standardi)

On-site calibration of the
Tank-Prover located on the
Calibration Station on the
JANAF-Crude oil terminal at
Sisak. (ISO-standard)

JANAF d.d.

DZNM/ INENCO d.o.o.

2000

INENCO d.o.o.

19.

Umjeravanje kontrolnogmjerila protoka
isporu
čenog po INENCO
d
.o.o. u svrhu umjeravanja
etalonske cjevne petlje
pomo
ću etalonske posude
na Stanici za umjeravanje
mjerila protoka JANAF
-a
terminal Sisak
(ISO
standardi
)

On-site calibration of the
Master Meter delivered by
INENCO d.o.o. by
Tank-Prover located on the
Calibration Station on the
JANAF-Crude oil terminal at
Sisak. (ISO-standard)

JANAF d.d.

DZNM/ INENCO d.o.o.

2000

INENCO d.o.o.

18.

Umjeravanje etalonske
cjevne petlje pomoću
kontrolnog mjerila protoka
na Stanici za umjeravanje
mjerila protoka JANAF-a
terminal Sisak (ISO
standardi)

On-site calibration of the
Prover by Master Meter
located on the Calibration
Station on the JANAF-Crude
oil terminal at Sisak.
(ISO-standard)

JANAF d.d.

DZNM/ INENCO d.o.o.

2000

INENCO d.o.o.

17.

Umjeravanje etalonske
posude od 2500 lit,
kontrolnog mjerila protoka i
cjevne etalonske petlje (kao
pod točkama 1, 2, i 3) na
terminalu JANAF-a u Omišlju

Calibration of the 2500 lit
Tank Prover, Master Meter
and bi-directional Pipe
Prover at the JANAF Omišalj
terminal.

JANAF d.d.

DZNM/ INENCO d.o.o.

2000

INENCO d.o.o.

16.

 

 

 

 

 

Consulting, projektiranje,
inspekcija i pu
štanje u pogon
mjerno
-regulacijskog sustava
postrojenja za pro
čišćavanje
zauljenih voda Instalacija

Koper,
Slovenija

Consulting, design,
commissioning and start-up
of the water treatment plant
at Instalacija – Koper,
Slovenia

Instalacija Koper d.d.

ECO-INA

1999/ 2000

INENCO d.o.o.

15.

Konzalting usluge na
projektu obra
čunske mjerne
stanice za mjerenje protoka
TNP
-a (tekućeg naftnog
plina
), a u svrhu rješavanja
problematike kvalitete
mjerenja u slu
čaju
isparavanja usljed velikog
pada tlaka na mjerilima na
principu Coriolisovih sila
.

Consulting Services on the
LPG Custody transfer

Metering Station. In
particular solving the
problem of Metering System
in case of evaporation due to
high pressure drop on the
Coriolis Force Flow Meters.
 

INA d.d./INA Naftaplin

INENCO d.o.o.

2000

INENCO d.o.o.

14.

Etalon od 100 lit. za DZNM
umjerena gravimetrijskom
metodom u NWML. Isporuka
uključuje umjerene Pt100
otporne termometre klase A,
smart pretvornik
temperature koji koristi
Callendar-Van Dusen
metodu interpolacije, te
softwareski paket za
umjeravanje sekundarnih i
radnih etalona
obujma.Mjerna
nesigurnost:0.01%

Croatian 100 lit Reference
Measure calibrated in NWML
by gravimetric method,
ClassA calibrated Pt100
RTDs, Smart transducer
using the Callendar-Van
Dusen Interpolation Method,
Software Package for
calibration of Secondary and
Working Volume Standards.
Uncertainty: 0.01%

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

 

 

Croatian State Weights and Measures laboratory

INENCO d.o.o.

1999 /2000

INENCO d.o.o.

13.

Etalonske posude 10, 20, 50
i 100 litara za ovjeravanje u
umjeravanje dispenzera,
umjerene gravimetrijskom
metodom. Mjerna
nesigurnost: 0.02 %

Secondary/working volume
standards of 10, 20, 50 and
100 lit.calibrated by
gravimetric method and used
to calibrate dispensers.
Uncertainty: 0.02%

DZNM

 

 

Croatian State Weights and Meas. Lab.

INENCO d.o.o.

1999/ 2000

INENCO d.o.o.

12.

Pokretni sustav za
ovjeravanje / kalibraciju
rezervoara


Isporuka opreme i
programske podrške
(turn-key isporuka)

Mobile master meter tank
calibration syste


Equipment delivery,
application program
(turn.key project)

DZNM

 

 

Croatian State Weights and Meas. Lab.

INENCO d.o.o.

1998/ 1999

INENCO d.o.o.

11.

Commissioning, ispitivanje i
puštanje u pogon mjerne
stanice za sirovu naftu
Jadranskog Naftovoda u
Sotinu

Commissioning, inspection
and Start-up of the Crude oil
Metering Station for
jadranski Naftovod - Sotin
 

 

DANIEL International

 

Daniel International

 

DANIEL International

 

Daniel International

1998

 

INENCO d.o.o.

10.

Isporuka opreme za
mjerenje tlaka i zaštitu
pumpi

Delivery of Pressure
Instruments and Pump
protection instruments for
Croatian Crude oil pipeline
compan

Jadranski Naftovod

Jadranski Naftovod

1997

INENCO d.o.o.

9.

Konzalting usluge za mjerne
stanice Terminal Bakar

Consulting Services for
Metering Stations Terminal
Bakar

INA dd

INA-Projekti

1997

INENCO d.o.o.

8.

Projekt Mjernih Stanica sa
turbinskim mjerilima protoka
za sirovu naftu - Novorosijsk
( 3 mjerne stanice


15000 m3/h, 12000 m3/h,
4000 m3/h) uključujući
kalibraciju Proverom i master
meterom.


(Oprema Daniel)


Crude Oil Metering
Stations(Daniel) with
turbine Meters -Novorosijsk
(three metering stations
(15000 m3/h, 12000 m3/h,
4000 m3/h), including
calibration by prover and
master meter integrated in
the Fisher Rosemount DCS
Terminal automation

Transnjeft - Rusija

 

 

 

 

Transnjeft Russia

 

 

INA ROSS

 

H. Zelenka

INENCO

7.

Projekt 5 Mjernih Stanica sa
masenim mjerilima protoka
na bazi koriolisovih sila za
mazut i diesel ( 5 X 1200
T/h), uključujući kalibraciju
mjerila sa Compact
proverom i master meterom


(Oprema Fisher Rosemount i Spectra-Tek)


Five Refined products
Metering Stations based on
coriolis force mass flow
meters  ( 5 x 1200 t/h),
including calibration of the
meters by compact prover
and master meter integrated
in the Fisher Rosemount DCS
Terminal automatio


(Equipment Fisher Rosemount and Spectra-Tek)

Transnjeft - Rusija

 

 

 

Transnjeft Russia

 

INA ROSS

 

 

H. Zelenka

INENCO

6.

Umjeravanje vage Metler za
projekt mjernih stanica,
pomoću utega koji su bili
umjereni u laboratoriju GOST
standarda

Calibration of the Metler
weighing scale used to
calibrate the tank prover by
F1 weights calibrated in
GOST laboratory

Transnjeft - Rusija

 

 

Transnjeft Russia

 

INA ROSS

SGS

Redwood

 

H. Zelenka

INENCO

5.

Umjeravanje radnog etalona
obujma- rezervoar, pomoću
vage

Calibration of the Volume
secondary measure by Metler
weighing scale

Transnjeft - Rusija

 

Transnjeft Russia

 

INA ROSS

SGS

Redwood

 

H. Zelenka

INENCO

4.

Umjeravanje Compact
Provera firme Fisher
Rosemount pomoću
etalonske posude

Calibration of the Compact
prover supplied by Fisher
Rosemount by Volumetric
Measure

Transnjeft - Rusija

 

Transnjeft Russia

INA ROSS

SGS

Redwood

 

H. Zelenka

INENCO

3.

Umjeravanje Master Meter-a
pomoću Compact Prover-a

Calibration of the Master
Meter by Compact prover

Transnjeft - Rusija

 

Transnjeft Russia

INA ROSS

SGS

Redwood

 

H. Zelenka

INENCO

2.

Ispitivanje proračuna Flow
Computer-a

Testing of Flow Computer
calculations and equations

Transnjeft - Rusija

Transnjeft Russia

SGS

Redwood

 

H. Zelenka

INENCO

1.

Umjeravanje masenih mjerila
protoka i izrada izvještaja o
umjeravanju, sa proračunom
mjerne nesigurnosti

Calibration of the Coriolis
force Meters and drafting of
calibration reports with
Meter Factor  uncertainty
calculation

Transnjeft - Rusija

 

 

Transnjeft Russia

SGS Redwood

 

H. Zelenka

INENCO