OMV Istrabenz Mjerno-regulacijski dio postrojenja za obradu zauljenih voda u skladištu naftnih produkata u Kopru u Sloveniji


Sustav je autonomna kontejnerska paketna jedinica bez posade sa PLC-om za automatizaciju postrojenja za biološku obradu zauljenih voda.

Projekt, konfiguracija, ispitivanje i puštanje u pogon.   
Punjenje stanice za sirovu naftu ukupnog kapaciteta 30.000 m3/h