JISKOOT


Sistemi za Uzimanje Uzoraka, Miješanje i Višefazno MjerenjeUzimanje UzorakaUzimanje Uzoraka Ugljikovodičnog Plina i Tekućine

Ugljikovodični uzimač uzoraka je u skladu su ISO 3171, ASTM D 4177, API 8.2 i IP 6.2 normama.Velika ponuda proizvoda i sistema za uzimanje uzoraka za primjenu u ugljikovodičnim tekućinama uključujući sirovu naftu, kondenzat, ukapljeni prirodni plin (LNG), vlažni plin i višefazni protok.

Automatizirani sistemi uzimanja uzoraka ugljikovodičnih tekućina/plinova. Usklađenost s internacionalnim standardima (ISO 3171, ASTM D 4177, API 8.2 and IP 6.2). Sistem ključ u ruke.

Sveobuhvatan raspon uzimača uzoraka, primaoca uzorka, regulatora uzimača uzoraka, sistema miješanja sirove nafte i laboratorijske opreme pogodne za uporabu kao dio novog sistema ili kao nadogradnja za postojeću opremu.


MiješanjeMiješanje
Linijsko miješanje je postupak miješanja više tekućina u svrhu dobivanja finalnog proizvoda strogo definirane kvalitete i kvantitete.


Integrirani linijski sistemi za miješanje procesne tekućine – sirova nafta, LPG, LNG, etanol i brodsko gorivo. Sistem ključ u ruke.

Sistemi linijskog miješanja pod punom garancijom. Tip sistema ovisi o produktu koji se miješa, kvaliteti sirovine, i specifikacijama finalnog produkta. Sistem ključ u ruke.

Regulacijski sistemi i sistemi miješanja osiguravaju optimalne performanse i služe kao dio linijskog sistema miješanja.


Višefazno MjerenjeVišefazno Mjerenje
Višefazno mjerenje, ili trofazni tok, je po prirodi nestabilno i nepredvidivo mjerenje te stoga predstavlja najzahtjevnije mjerenje. Uspješna implementacija opreme ovisi o poznavanju dinamike fluida i željenih rezultata.

Mjerni sistemi posebno izrađeni za vašu aplikaciju. Sistem ključ u ruke.